Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

                                                                 Cliciwch ar y Calendr ar gyfer digwyddiadau 2020-2021

                                                        Cliciwch ar y linc ar gyfer yr Adran Gelf  - https://celfbrynhyfryd.wixsite.com/celfbrynhyfryd

Dyddiadau Pwysig

17 Medi 2020 - Noson Rieni Blwyddyn 13 (4.15 - 7.00 pm)

Canlyniadau TGAU arbennig ym Mrynhyfryd.

Anghofiwch y tro pedol, mae’r canlyniadau hyn yn arbennig a’r rhain yw’r gorau erioed!

Mis Tachwedd diwethaf gwnaeth ein myfyrwyr Blwyddyn 11 eistedd eu TGAU Maths a chyflawnodd 40% o’r grŵp blwyddyn raddau A* - A ychydig dros hanner ffordd drwy eu cwrs 2 flynedd. Felly roeddem yn gwybod eu bod yn grŵp blwyddyn eithriadol ac mae eu canlyniadau terfynol yr haf hwn wedi adeiladu ar y llwyddiant anhygoel hwn.

Llongyfarchiadau i chi gyd, mae eich llwyddiant yn llawn haeddiannol a rhaid diolch yn arbennig i’r holl staff arbennig a’ch teuluoedd am eu cefnogaeth aruthrol drwy gydol.

 

Gwirioneddol Ysbrydoledig

Mae myfyrwyr Chweched Ddosbarth yn dathlu canlyniadau Lefel A rhagorol unwaith eto, gyda’r mwyafrif yn cyflawni’r graddau uchaf a llawer yn mynd ymlaen i’r prifysgolion a’r cyrsiau gradd fwyaf mawreddog yn y DU.

Dywedodd y Pennaeth Geraint Parry, “Mae cyflawniadau ein myfyrwyr eleni yn anhygoel, ac rwy’n talu teyrnged iddynt am weithio mor galed drwy gydol eu bywyd ysgol.  Mae llwyddiannau fel hyn yn gwbl haeddiannol, ac o ganlyniad i’w hymdrech hwy a chefnogaeth eu hathrawon a’u teuluoedd gwelwn hwy yn llwyddo ar y lefel uchaf bosib.”

“Mae pawb yma ym Mrynhyfryd yn dymuno’r gorau iddynt ac rydym yn edrych ymlaen at eu gweld yn llewyrchu wrth iddynt ddechrau ar gam nesaf eu bywyd”

Da iawn i bob un ohonoch a phob lwc.

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..