Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Cliciwch ar y Calendr ar gyfer digwyddiadau 2019-2020

Coronafeirws

17 Mawrth 2020

Annwyl Riant \ Warcheidwad

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe ynghylch cadw pellter cymdeithasol rhag y rheiny sydd â risg gynyddol o salwch

difrifol gan Coronafeirws (COVID-19), hoffwn esbonio beth mae hyn yn golygu i Ysgol Brynhyfryd.

Yng ngoleuni’r canllawiau hyn rydym wedi adnabod 23 staff sy’n cael eu gosod yn y categori agored i niwed

gyda 5 staff ychwanegol efo partneriaid \ priod sydd hefyd yn hynod agored i niwed.

Er budd iechyd a lles ein staff, disgyblion a’r gymuned ehangach credaf nad oes dewis arall ond cau’r ysgol

i’r holl ddisgyblion yn dechrau bore yfory.

Mae’n glir y bydd ein gallu i ddarparu lefelau digonol o oruchwyliaeth ac addysg yn cael ei gyfaddawdu’n

ddifrifol gyda chyn lleied o staff, a chredaf y byddai’n hynod anaddas rhoi’r staff hyn sy’n agored i niwed

mewn perygl, neu gynyddu’r niferoedd mewn dosbarthiadau er mwyn gwneud iawn am staff absennol a

fyddai yn ei dro yn cynyddu’r cyfle o haint ehangach.

Mewn paratoad ar gyfer digwyddiad o’r fath, mae ein staff wedi derbyn hyfforddiant mewn datblygu

gwaith ac adnoddau ar-lein fydd yn galluogi disgyblion i barhau eu hastudiaethau gartref. Bydd manylion ar

sut i gael mynediad i’r adnoddau hyn yn cael eu darparu mewn e-bost pellach.

Er y bydd safle’r ysgol wedi ei gau, bydd ein staff addysgu yn parhau i weithio ac yn gosod a marcio gwaith y

disgyblion ac yn cynnig adborth ar-lein. Rwy’n gwerthfawrogi nad yw hyn yr un fath âchysylltiad wyneb

wrth wyneb, ond byddwch â sicrwydd y byddwn yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi ein disgyblion drwy’r

cyfnod anodd hwn.

Er gwybodaeth, rwy’n ymwybodol bod trafodaethau yn cael eu cynnal ar hyn o bryd ar lefel genedlaethol

gyda chyrff dyfarnu, i gytuno ar weithdrefnau clir i ddelio gyda gwaith cwrs neu arholiadau sy’n cael eu

methu oherwydd cau ysgolion. Rwy’n rhagweld y bydd trefniadau priodol yn cael eu gwneud i sicrhau nad

yw pobl ifanc dan anfantais. Pan fyddaf yn derbyn cadarnhad pellach, byddaf yn siŵ o’ch cadw’n

ymwybodol.

Yn y cyfamser, rwy’n gwerthfawrogi y bydd y penderfyniad i gau yn cael effeithiau dwys ar nifer o’n

teuluoedd, ac rwy’n diolch i chi o flaen llaw am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad â’r mater.

Yn gywir

Geraint Wyn Parry

Pennaeth

 

 

 

 

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..