Blwyddyn 7 yng Nghlan Llyn

Rhoddwyd cyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd dreulio dau ddiwrnod addysgiadol, llawn antur a hwyl yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn, ger y Bala.
Cawsant flas ar geufadu a canwio mewn timau ar Lyn Tegid, er mwyn meithrin perthnasoedd rhwng cyfoedion a datblygu sgiliau cyfathrebu yn ogystal ag ymarferion datrys problemau ymarferol.
Rhoddodd ein myfyrwyr gynnig hefyd ar y cwrs rhaffau a’r wal ddringo – roedd llawer ohonynt yn ddigon dewr i gymryd ‘naid ffydd’, gydag offer a harneisiau diogelwch, wrth gwrs, a digonedd o anogaeth gan eu ffrindiau a’u cyfoedion. Dywedodd un o’n disgyblion, “Rydw i mor falch fy mod i’n ddigon dewr i gamu oddi ar yr astell uchel, fe wnes i chwerthin yr holl ffordd i lawr; roeddwn i’n teimlo’n falch iawn ohonof fi fy hun!” – eofn a dewr, ond cafwyd llawer iawn o hwyl gan bawb (gan gynnwys yr athrawon!)
Rydym yn edrych ymlaen yn barod at ein hantur nesaf gyda’n gilydd!