Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy’n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o’r safon uchaf bosibl sy’n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Mae Brynhyfryd yn ysgol lwyddiannus a chyfrinach y llwyddiant hwnnw yw’r bartneriaeth agos rhwng yr Ysgol a’i rhieni, partneriaeth sy’n gweithio er lles pob disgybl. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i sicrhau dyfodol llwyddiannus i’ch plentyn.

Yn gywir iawn,
Mr Geraint Wyn Parry
Pennaeth