Datganiad Grant Amddifadedd Disgyblion Ysgol Brynhyfryd

Pwrpas y Grant Amddifadedd Disgyblion yw gwella cyrhaeddiad academaidd disgyblion o deuluoedd incwm isel sydd â’r hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim (eFSM). Disgwylir i ysgolion wneud y defnydd gorau o’r arian hwn trwy gyflwyno strategaethau cynaliadwy a fydd yn arwain yn gyflym at well deilliannau ar gyfer disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim.

Fel ysgol, rydym yn awyddus i ddysgu o’r arferion gorau yng Nghymru a thu hwnt trwy:

 1. Gynllunio ymyriadau sy’n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad disgyblion o gefndiroedd difreintiedig, monitro cynnydd disgyblion yn rheolaidd a gwerthuso effaith yr ymyriadau.
 2. Integreiddio cynlluniau ar gyfer defnyddio’r GAD yn effeithiol yng nghynllun datblygu’r ysgol, gan seilio ein harfer ar dystiolaeth gadarn a’u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan.
 3. Cydbwyso strategaethau ysgol gyfan gydag ymyriadau wedi’u targedu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn elwa fel unigolion, tra bod yr ysgol gyfan hefyd
  yn datblygu ei gallu i gefnogi pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn.

Yn 2017-18, dyrannwyd Grant Amddifadedd Disgyblion gwerth £63,250 i Ysgol Brynhyfryd.

Mae gan Ysgol Brynhyfryd gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gymeradwyo gan GwE ac Awdurdod Lleol Sir Ddinbych, ac sy’n cael ei fonitro ganddynt hefyd, i hyrwyddo disgwyliadau, cyrhaeddiad a chynnydd uchel ac i gael gwared ar rwystrau i addysg disgyblion sydd â’r hawl i’r arian hwn.

 • Rydym wedi defnyddio’r arian sydd ar gael i wneud y canlynol:
 • Darparu gweithgareddau i gyfoethogi’r cwricwlwm megis gwersi cerddoriaeth
 • Darparu cymorth cwricwlaidd trwy gyfrwng clwb gwaith cartref a chefnogaeth gweithiwr ieuenctid
 • Darparu mynediad i ddarpariaeth amgen i ddisgyblion er mwyn cynyddu ymgysylltiad
 • Darparu cymorth ychwanegol i ddisgyblion ag anghenion ychwanegol – ADY, Dyslecsia, Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiadol (EBD)
 • Monitro a threfnu ymyrraeth er mwyn gwella presenoldeb a phrydlondeb
 • Sicrhau bod dysgwyr eFSM yn cael mynediad llawn i bob rhan o’r cwricwlwm trwy eu cefnogi gyda’r adnoddau angenrheidiol
 • Dathlu cyrhaeddiad disgyblion er mwyn annog agweddau cadarnhaol a datblygu’r arfer o weithio mewn partneriaeth â theuluoedd.

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi cynllun manwl gan y gallai hynny arwain at adnabod disgyblion unigol.