Coeden Nadolig

Mae Nadolig wedi cyrraedd yma yn Ysgol Brynhyfryd ac rydym wedi cynhyrfu – gyda diolch i Tesco Rhuthun. Cafodd y disgyblion a’r staff croeso arbennig wrth weld y goeden 10 troedfedd yn sefyll yn ein derbynfa, wedi rhodd gan ein … Darllen mwy

Noson Agored y 6ed Dosbarth

Am noson arbennig cawsom yn croesawu darpar fyfyrwyr i chweched dosbarth Ysgol Brynhyfryd I edrych ar y nifer cyrsiau ‘Lefel A’ sydd gennym i’w gynnig yma. Mae’n braf gweld gymaint o ymwelwyr ac yn cael clywed y sgyrsiau addysgiadol rhwng … Darllen mwy

Tîm Pêl-droed Merched dan 13

Perfformiad arbennig gan ein tîm peldroed merched dan 13 yn erbyn Ysgol Morgan Llwyd. Chwaraeodd y merched yn arbennig o dda gan ddangos sgiliau uchel iawn pob tro. Chwaraewyr gorau’r gêm: Anna Roberts, Grace Dunkerley ac Alisha Whitehead-Hughes. Y sgôr … Darllen mwy

Blwyddyn 7 yng Nghlan Llyn

Rhoddwyd cyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd dreulio dau ddiwrnod addysgiadol, llawn antur a hwyl yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn, ger y Bala. Cawsant flas ar geufadu a canwio mewn timau ar Lyn Tegid, er mwyn meithrin perthnasoedd … Darllen mwy

Noson Agored Blwyddyn 6

Waw! Pobl yn ciwio allan o’r drysau ac i mewn i’r maes parcio! Am noson lwyddiannus, hyfryd a llawn hwyl a gawsom ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 a’u teuluoedd neithiwr! Braf iawn oedd gweld cynifer o bobl yn ein Noson … Darllen mwy

Bore Goffi ar gyfer MacMillan

Roedd dewis eang o gacennau blasus a danteithion cartref ar gael yn y Bore Coffi Macmillan a gynhaliwyd yn Ysgol Brynhyfryd ddydd Gwener, 27 Medi. Ein myfyrwyr 6ed dosbarth oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, gwerthu tocynnau, pobi a gweini’r … Darllen mwy

Gwyl Rhuthun

Dyma Mr Geraint Parry, Pennaeth Ysgol Brynhyfryd a rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cyflwyno siec i Gwion o ‘Gŵyl Rhuthun’ – casglwyd y pres o ddiwrnod di-wisg ysgol yn ddiweddar – rydym yn falch iawn yn medru rhoi ein … Darllen mwy

Dathlu Cyrhaeddiad

Roedd y Seremoni Dathlu Cyrhaeddiad eleni yn ddigwyddiad cyfareddol iawn unwaith eto, gyda myfyrwyr blwyddyn 11 Ysgol Brynhyfryd yn edrych yn drwsiadus iawn yn eu gynau disglair a’u siwtiau smart. Cynhaliwyd y seremoni yn Ysgol Brynhyfryd i wobrwyo disgyblion Blwyddyn … Darllen mwy

1 2 3 4 5