Blwyddyn 7 yng Nghlan Llyn

Rhoddwyd cyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd dreulio dau ddiwrnod addysgiadol, llawn antur a hwyl yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn, ger y Bala. Cawsant flas ar geufadu a canwio mewn timau ar Lyn Tegid, er mwyn meithrin perthnasoedd … Darllen mwy

Noson Agored Blwyddyn 6

Waw! Pobl yn ciwio allan o’r drysau ac i mewn i’r maes parcio! Am noson lwyddiannus, hyfryd a llawn hwyl a gawsom ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 a’u teuluoedd neithiwr! Braf iawn oedd gweld cynifer o bobl yn ein Noson … Darllen mwy

Bore Goffi ar gyfer MacMillan

Roedd dewis eang o gacennau blasus a danteithion cartref ar gael yn y Bore Coffi Macmillan a gynhaliwyd yn Ysgol Brynhyfryd ddydd Gwener, 27 Medi. Ein myfyrwyr 6ed dosbarth oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, gwerthu tocynnau, pobi a gweini’r … Darllen mwy

Gwyl Rhuthun

Dyma Mr Geraint Parry, Pennaeth Ysgol Brynhyfryd a rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cyflwyno siec i Gwion o ‘Gŵyl Rhuthun’ – casglwyd y pres o ddiwrnod di-wisg ysgol yn ddiweddar – rydym yn falch iawn yn medru rhoi ein … Darllen mwy

Dathlu Cyrhaeddiad

Roedd y Seremoni Dathlu Cyrhaeddiad eleni yn ddigwyddiad cyfareddol iawn unwaith eto, gyda myfyrwyr blwyddyn 11 Ysgol Brynhyfryd yn edrych yn drwsiadus iawn yn eu gynau disglair a’u siwtiau smart. Cynhaliwyd y seremoni yn Ysgol Brynhyfryd i wobrwyo disgyblion Blwyddyn … Darllen mwy

Pencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m

Llongyfarchiadau i Huw Jones bl.10 yn bencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m. Gorffennodd yn 2ail yn 1500mm. Ymlaen a fo i gynrychioli Ysgol Brynhyfryd a Gogledd Ddwyrain Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Pob lwc Huw.

Llwyddiant Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sioned Cordiner – Pencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yng nghystadlaethau 1500m a naid drifflig. Mi fydd Sioned yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mhencampwriaethau Cymru ym mis Gorffennaf. Pob lwc i ti Sioned!

1 2 3 4