Noson Agored y 6ed Dosbarth

Am noson arbennig cawsom yn croesawu darpar fyfyrwyr i chweched dosbarth Ysgol Brynhyfryd I edrych ar y nifer cyrsiau ‘Lefel A’ sydd gennym i’w gynnig yma. Mae’n braf gweld gymaint o ymwelwyr ac yn cael clywed y sgyrsiau addysgiadol rhwng … Read More

Llysgennad Chwaraeon Ifanc Aur Sir Ddinbych

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi fod ein myfyrwraig blwyddyn 12, Lois Hughes wedi ennill rôl Llysgennad Chwaraeon Ifanc Aur I Sir Ddinbych. Mae Lois yn 1 o 4 sydd yn cynrychioli ysgolion Sir Ddinbych ac aeth i lawr i … Read More

Tîm Pêl-droed Merched dan 13

Perfformiad arbennig gan ein tîm peldroed merched dan 13 yn erbyn Ysgol Morgan Llwyd. Chwaraeodd y merched yn arbennig o dda gan ddangos sgiliau uchel iawn pob tro. Chwaraewyr gorau’r gêm: Anna Roberts, Grace Dunkerley ac Alisha Whitehead-Hughes. Y sgôr … Read More

Perfformiwr Chwaraeon Iau Sir Ddinbych 2019

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Huw Wyn Jones sy’n ddisgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Brynhyfryd wedi ennill y wobr am Berfformiwr Chwaraeon Iau Sir Ddinbych 2019. Derbyniodd Huw ei wobr yn seremoni Gwobr Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych a … Read More

Blwyddyn 7 yng Nghlan Llyn

Rhoddwyd cyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd dreulio dau ddiwrnod addysgiadol, llawn antur a hwyl yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn, ger y Bala. Cawsant flas ar geufadu a canwio mewn timau ar Lyn Tegid, er mwyn meithrin perthnasoedd … Read More

Noson Agored Blwyddyn 6

Waw! Pobl yn ciwio allan o’r drysau ac i mewn i’r maes parcio! Am noson lwyddiannus, hyfryd a llawn hwyl a gawsom ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 a’u teuluoedd neithiwr! Braf iawn oedd gweld cynifer o bobl yn ein Noson … Read More

Bore Goffi ar gyfer MacMillan

Roedd dewis eang o gacennau blasus a danteithion cartref ar gael yn y Bore Coffi Macmillan a gynhaliwyd yn Ysgol Brynhyfryd ddydd Gwener, 27 Medi. Ein myfyrwyr 6ed dosbarth oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, gwerthu tocynnau, pobi a gweini’r … Read More

Gwyl Rhuthun

Dyma Mr Geraint Parry, Pennaeth Ysgol Brynhyfryd a rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cyflwyno siec i Gwion o ‘Gŵyl Rhuthun’ – casglwyd y pres o ddiwrnod di-wisg ysgol yn ddiweddar – rydym yn falch iawn yn medru rhoi ein … Read More

Dathlu Cyrhaeddiad

Roedd y Seremoni Dathlu Cyrhaeddiad eleni yn ddigwyddiad cyfareddol iawn unwaith eto, gyda myfyrwyr blwyddyn 11 Ysgol Brynhyfryd yn edrych yn drwsiadus iawn yn eu gynau disglair a’u siwtiau smart. Cynhaliwyd y seremoni yn Ysgol Brynhyfryd i wobrwyo disgyblion Blwyddyn … Read More

Person Ifanc y Flwyddyn Rhuthun 2019

Enillodd Erin Gwyn a Ceri Wyn Jones wobr Person Ifanc y Flwyddyn Rhuthun 2019 am eu cyfraniad i’r gymuned. Roedd y ddwy yn mynd i gartref yr Henoed Awelon i ddarllen a sgwrsio gyda’r preswylwyr. Roedd seremoni wobrwyo yn Neuadd … Read More

1 2 3 4 5 6