Elusen ‘Goodman’

Dyma Ynyr Jones, Dylan Burkey, Angharad Huw a Siôn Edwards – myfyrwyr Bl 13 dderbyniodd gwobr ariannol gan y Goodmans and Ruthin Charity llynedd. Defnyddiodd Ynyr yr arian i deithio i Batagonia er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a Dylan Burkey er … Darllen mwy

Y Fagloriaeth Gymreig

Roedd yn ddiwrnod prysur i’n disgyblion ym mlwyddyn 10 – roedd angen iddynt ddatblygu syniadau busnes eu hunain ar gyfer rhan eu harholiad Bagloriaeth Cymraeg. Mewn timau, roedd angen iddynt neud ‘pitch’ o flaen panel o ‘Dragon’s Den’. Rydym yn … Darllen mwy

Ysgoloriaeth Ben Muskett

Cerys Edwards, disgybl yng Nghanolfan Gerdd William Mathias (cangen Rhuthun), sydd yn derbyn Ysgoloriaeth CGWM er cof am Ben Muskett eleni. Mae Cerys, sy’n 16 oed, yn cael gwersi piano gyda Teleri Siân. Dywedodd Cerys, “Roedd yn dipyn o sioc … Darllen mwy

Prosiect y Ffenics

Mae Prosiect y Ffenics yn fenter gan y Gwasanaeth Tân ac Achub sydd wedi ei anelu at bobl ifanc rhwng 13 – 17 oed. Mae’r prosiect yn rhedeg cyrsiau pum diwrnod ar draws Gogledd Cymru sydd wedi eu cynllunio i … Darllen mwy

Her Mathemateg

Trefnwyd Her Fathemateg gyffrous gan GwE, sef y gwasanaeth effeithiolrwydd a gwella ysgolion Gogledd Cymru. Mae’n gweithio’n gwbl ddwyieithog ochr yn ochr ag Awdurdodau Lleol Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam a Sir Fôn, ac ar eu rhan, … Darllen mwy

Ennillwyr Kindle Fire Blwyddyn 6

Roedd yn anrhydedd mawr i ni ymweld â 2 ysgol gynradd leol. Wnaeth Mr Huw Griffiths – Pennaeth Blwyddyn 7 gyflwyno’r ennillwyr sef: Siwan Rees o Ysgol Carreg Emlyn a Ruby Jones o Ysgol Stryd y Rhos. Roedd y ddwy … Darllen mwy

Tîm Pel-Droed Merched

Merched tim pel-droed dan 13 ein ysgol, wedi chwarae yn erbyn Ysgol Glan Clwyd am y Cwpan Cymraeg yn ddiweddar, llawer iawn o potensial merched! Da iawn genod!    

Tîm Pel-Rwyd

Ein merched pel-rwyd blynyddoedd 7 ac 8, wrth ei boddau yn ymarfer fel tim! Da iawn merched, braf gweld gymaint ohonoch!!

1 2 3 4 5 6