Prosiect y Ffenics

Mae Prosiect y Ffenics yn fenter gan y Gwasanaeth Tân ac Achub sydd wedi ei anelu at bobl ifanc rhwng 13 – 17 oed. Mae’r prosiect yn rhedeg cyrsiau pum diwrnod ar draws Gogledd Cymru sydd wedi eu cynllunio i gynorthwyo wrth ailgyfeirio egni pobl ifanc tuag at weithgareddau buddiol fydd yn cynorthwyo wrth integreiddio’r unigolion hynny gyda’u cyfoedion a’u cymunedau.
Prif nod y prosiect yw buddsoddi mewn pobl ifanc, gan ddefnyddio sgiliau, profiad ac enw da Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru er budd cymunedau Gogledd Cymru.
Mae gostwng marwolaethau ac anafiadau tân yn yr ardal yn fwy na dim ond darparu gwasanaeth ymateb brys effeithiol – drwy gydweithio gyda’r bobl ifanc yma i’w haddysgu am bwysigrwydd diogelwch tân a chanlyniadau tanau bwriadol a galwadau diangen.
Bydd pobl ifanc yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r gwasanaeth tân megis ymarferion rhedeg pibelli dwr, diffodd tân a chwilio ac achub. Maen nhw’n dysgu sgiliau defnyddiol fel Cymorth Cyntaf, Trin Offer gyda Llaw, Rheoli Risg a Diogelwch Tân.
Mae llawer o gyfleoedd am hunan fforiad megis ymdopi o dan bwysau fel rhan o dîm a delio gyda thasgau anodd megis abseilio o adeilad neu fynd i mewn i ystafell llawn mwg.
Yn ystod y pum diwrnod, mae’r bobl ifanc yn cael eu gwthio ym mhob ffodd er mwyn cael y gorau ohonynt, gan dderbyn cefnogaeth tîm ymroddedig, wedi eu hyfforddi’n arbennig i weithio’n ddiogel gyda phobl ifanc.
Mae tair ardal ‘fanteisiol’ yn dilyn o’r prosiect:
I’r Gwasanaeth Tân ac Achub: Gostyngiad mewn Galwadau Diangen Gostyngiad mewn Tanau a Llosgi Bwriadol Gostyngiad mewn Marwolaethau ac Anafiadau Tân Cryfhau cysylltiadau gydag asiantaethau eraill Cynyddu ymwybyddiaeth diogelwch tân
I’r Gymuned: Llai o ddigwyddiadau o ymddygiad gwrth gymdeithasol Gostyngiad mewn troseddau Cymunedau diogelach Cymunedau cryfach
I’r person ifanc: Cynnydd mewn hyder a hunan barch Sgiliau rhyngberthnasol gwell Unigolion diogelach Sgiliau galwedigaethol Gwell synnwyr o gyfeiriad a hunan barch
Diolch yn fawr iawn i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am roi’r cyfle i’n disgyblion – roedd yn gyfle gwych iddynt.